Prawo karne wykonawcze

  • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, zawieszenie jej wykonania, warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary, przerwę w wykonaniu kary, odwołanie listu gończego
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
  • sporządzanie wniosków o umorzenie postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za grzywnę
  • sporządzanie wniosków o rozłożenie kary grzywny na raty, umorzenie kary grzywny.