Prawo karne i prawo wykroczeń

  • obrona oskarżonego na każdym etapie postępowania - od śledztwa/dochodzenia do postępowania przed Sądem Najwyższym, w tym obrona osób zatrzymanych
  • reprezentacja pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego bądź prywatnego na etapie postępowania przygotowawczego – w szczególności sporządzenie zażalenia na postanowienie Prokuratora/Policji o umorzeniu śledztwa/dochodzenia oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym
  • sporządzanie wniosków o zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, orzeczenie kary łącznej oraz zażaleń na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.